چرا باید باشگاه مشتریان داشته باشیم؟

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان شرکت های بزرگ و برندهای معروف برای ارتباط گیری با مشتریان خود هزینه های زیادی انجام می دهند. این هزینه ها شامل مدیریت ارتباط با مشتری CRM، بازاریابی فیس تو فیس و روش های دیگر است که منجر به جذب و حفظ مشتریان می شود. روش دیگر ایجاد ارتباط با مشتریان، ایجاد وفاداری […]