دایورت انتقال تماس بر روی موبایل خط تلفن ثابت اینترنتی

دایورت انتقال تماس بر روی موبایل خط تلفن ثابت اینترنتی چگونه تماس های شرکت را بر روی موبایل دایورت کنیم؟ از جمله قابلیت های خط تلفن ثابت اینترنتی امکان دایورت انتقال تماس بر روی موبایل است. به این معنی که وقتی با شرکت شما تماس گرفته می شود صدای گویا ivr توضیح میدهد که ” […]