روتاری سرشماره کردن در تلفن ثابت تهران چگونه انجام می شود؟

روتاری سرشماره تلفن ثابت اینترنتی برای روتاری سرشماره کردن تلفن ثابت از طریق مخابرات هر استان انجام می شود تنها کاری که قرار هست انجام بدهید به نزدیک ترین مرکز مخابراتی خود مراجعه می کنید و تعداد مورد نیاز خط تهیه نمایید و سپس یکی از این شماره ها را ( ترجیحا رندترین آنها را) […]